POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że dane osobowe
przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione:
1. Administratorem danych jest Pastor zboru : Witold Kantorek z siedzibą w Elbląg ul. Sienkiewicza 3a.
2. Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach
działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP
oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele
Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.
3. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie.
4. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
5. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której
Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.
6. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom
bez zgody osoby której dotyczą.
7. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub
przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w
zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).

Jak wyłączyć pliki cookies:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL